Category Archives: Featured

MedTech West leder nytt medicintekniskt forskningslabb på Sahlgrenska

I höst startar byggandet av ett nytt medicintekniskt forskningslabb inne på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Labbet innebär en stor satsning på kliniknära forskning.

Read more

 

For the third year in a row, The Foundation for Bio-Medical Engineering will award the Henry Wallman Prize to a medical technology researcher or research group. We are proud to announce that the 2020 prize will be awarded to Associate Professor Emma Aneheim with the motivation:

 

In her research, Emma Aneheim has developed a technology for targeted radiation therapy against cancer. The technology is based on so-called astatinated antibodies and Emma Aneheim has played a crucial role in developing an automated production platform for astatinated drugs in a reproducible, standardized and GMP-adapted way. The method forms the basis for a biotech company, Alpha Therapy Solutions AB. The company is now marketing a technology giving researchers across the world a tool for clinical trials with astatinated drugs.

 

Emma Aneheim has a master’s degree in chemical engineering and a PhD in nuclear chemistry from Chalmers University of Technology. She now holds a position at the Department of Radiation Physics, Sahlgrenska Academy, where her sphere of activities includes clinical studies of ovarian cancer treatment using her technology. Emma Aneheim is a good example of what can be achieved when high engineering competence and clinical problems meet in a fruitful collaboration across disciplines.

 

When will the award ceremony take place?

The prize of 50.000 SEK will be awarded at a ceremony later this year. If you want to be sure not to miss it, please send an email with your name and email address, and we’ll make sure that you get an invitation: (helene.lindstrom@medtechwest.se).

Who is Henry Wallman?

Professor Henry Wallman was a pioneer in bio-medical engineering research and development. His work in the 1950s laid the foundation for Chalmers University of Technology and also important parts in Swedish research in the field. An important part of Henry Wallman’s deed was his philosophy and vision around close collaboration between technical and medical expertise to achieve success in his work. This approach has since characterized the activities and the people who have directly followed in his tracks at Chalmers – from now deceased Professor Torsten Olsson, via Kaj Lindecrantz, Bengt Arne Sjöqvist, Mikael Persson and Bo Håkansson, until today’s researchers and Ph.D. students.

Why the Foundation for Bio-Medical Engineering was founded

Stiftelsen Medicin och Teknik (The Foundation for Bio-Medical Engineering) was formed on the initiative of Torsten Olsson in 1985, with the aim to increase the utilization of bio-medical engineering research sprung from the collaboration between Chalmers and Sahlgrenska University Hospital. The financial base of the foundation was made up of outstanding funds from one of Henry Wallman established foundation – the X-Ray Television Foundation, whose purpose was to manage funds from the exploitation of this innovation.  To initially run the business, two new Ph.D. were recruited – Bengt Arne Sjöqvist and Kaj Lindecrantz. The foundation has, among other things, been involved in the utilization of products and solutions such as the MIDA Coronet cardiac monitoring System, the eHealth solution MobiMed, the prenatal monitoring system STAN, and the EEG system SACS.

How MedTech West is connected to the Foundation

During the 2000s century, the foundation was initially involved in the formation of the collaboration platform MedTech West, which since has taken over several of the foundation’s original roles. Based on this situation, and considering the foundation’s statutes and Memorandum of Association, the Board has sought new ways of contributing to bio-medical engineering innovation. As part of this, the Board has decided to set up an innovation award. This price will positively utilize the existing capital and encourage cooperation in the spirit of Henry Wallman in the long-term time perspective.

 

Vinnare av Henry Wallman-priset i medicinsk teknik 2020

För tredje året i rad kommer Stiftelsen Medicin & Teknik att dela ut Henry Wallman-priset till en medicinteknisk forskare eller forskargrupp. Vi är stolta över att meddela att 2020 års pris kommer att tilldelas docent Emma Aneheim med motiveringen:

 

I sin forskning utvecklar Emma Aneheim teknik för målsökande strålterapi mot cancer. Tekniken baseras på så kallade astatinerade antikroppar och Emma Aneheim har spelat en avgörande roll i framtagning av en automatiserad produktionsplattform för astatinerade läkemedel på ett reproducerbart, standardiserat och GMP-anpassat sätt. Metoden utgör grunden för ett biotech-bolag, Alpha Therapy Solutions AB. Bolaget kommersialiserar nu en teknologi som ger forskare världen över möjlighet till kliniska studier med astatinerade läkemedel.

 

Emma Aneheim är civilingenjör i kemiteknik och har disputerat inom kärnkemi vid Chalmers. Hon arbetar nu vid Avdelningen för radiofysik vid Sahlgrenska akademin, bland annat med kliniska studier av behandling av äggstockscancer med den framtagna teknologin. Emma Aneheims arbete illustrerar på ett föredömligt sätt vad som kan uppnås när hög teknologisk kompetens möter kliniska problem i ett fruktbart samarbete över disciplingränserna.

När sker prisutdelningen?

Prissumman om 50 ooo SEK delas ut vid en ceremoni senare i år. Om du vill vara säker på att inte missa den, skicka ett email med namn och email-adress, så skickar vi inbjudan när det är dags: (helene.lindstrom@medtechwest.se).

Vem var Henry Wallman?

Professor Henry Wallman var en pionjär inom medicinteknisk forskning och utveckling. Hans arbeten på 1950-talet lade grunden till Chalmers och i väsentliga delar också svensk forskning på området. En viktig del i Henry Wallmans gärning var hans filosofi och vision kring nära samverkan mellan teknisk och medicinsk expertis för att nå framgång i sitt arbete. Detta synsätt har sedan präglat den verksamhet och de personer som direkt följt i hans spår på Chalmers – från numera avlidne professor Torsten Olsson, via Kaj Lindecrantz, Bengt Arne Sjöqvist, Mikael Persson och Bo Håkansson fram till dagens forskare och forskarstuderande.

Därför bildades Stiftelsen Medicin & Teknik

Stiftelsen Medicin & Teknik bildades på initiativ av Torsten Olsson 1985 i avsikt att öka nyttiggörandet av medicinteknisk forskning sprungen ur samverkan mellan Chalmers och Sahlgrenska. Den finansiella basen för stiftelsen kom att utgöras av kvarstående medel från en av Henry Wallman inrättad stiftelse – Stiftelsen Röntgentelevision, vars syfte var att förvalta medel från exploateringen av denna innovation.  För att inledningsvis driva verksamheten anställdes de då nyligen disputerade Bengt Arne Sjöqvist och Kaj Lindecrantz. Stiftelsen har bl.a. medverkat till att produkter och lösningar som hjärtövervakningssystemet MIDA Coronet, eHealth-lösningen MobiMed, fosterövervakningssystemet STAN och EEG-systemet SACS nått spridning och kommersiellt nyttiggörande.

MedTech Wests koppling till Stiftelsen

Under 2000-talet medverkade Stiftelsen initialt i bildandet av samverkansplattformen MedTech West, vilken kommit att överta flera av Stiftelsens ursprungliga roller. Stiftelsens styrelse har utifrån denna situation, och med hänsyn tagen till Stiftelsens stadgar och stiftelseurkund, sökt nya vägar att positivt bidra till medicinteknisk innovation. Som ett led i detta beslutade styrelsen 2017 att inrätta ett innovationspris. Detta pris skall på ett positivt sätt nyttiggöra det befintliga kapitalet och långsiktigt stimulera till samarbeten i Henry Wallmans anda.

 

Bild: privat
Text: Helene Lindström

 

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedin

Erna Ebelings pris till pionjärer inom telemedicin

Erna Ebelings pris till pionjärer inom internationell telemedicin

Read more

Nyutnämnd hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin

[siteorigin_widget class="WP_Widget_Media_Image"][/siteorigin_widget] Bo Håkansson, professor på Chalmers, har nyligen utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hans världsledande forskning kring fortledning av ljudvågor i mänskligt ben har lett fram till en hörapparat, förankrad i skallbenet, som i dag finns att tillgå över hela världen och har haft livsavgörande betydelse för personer med hörselnedsättning.…
Read more