The Henry Wallman Prize

(In English. See below for Swedish)

 

Professor Henry Wallman was a pioneer in bio-medical engineering research and development. His work in the 1950s laid the foundation for Chalmers University of Technology and also important parts in Swedish research in the field. An important part of Henry Wallman’s deed was his philosophy and vision around close collaboration between technical and medical expertise to achieve success in his work. This approach has since characterized the activities and the people who have directly followed in his tracks at Chalmers – from now deceased Professor Torsten Olsson, via Kaj Lindecrantz, Bengt Arne Sjöqvist, Mikael Persson and Bo Håkansson, until today’s researchers and Ph.D. students.

Stiftelsen Medicin och Teknik (The Foundation for Bio-Medical Engineering) was formed on the initiative of Torsten Olsson in 1985, with the aim to increase the utilization of bio-medical engineering research sprung from the collaboration between Chalmers and Sahlgrenska University Hospital. The financial base of the foundation was made up of outstanding funds from one of Henry Wallman established foundation – the X-Ray Television Foundation, whose purpose was to manage funds from the exploitation of this innovation.  To initially run the business, two new Ph.D. were recruited – Bengt Arne Sjöqvist and Kaj Lindecrantz. The foundation has, among other things, been involved in the utilization of products and solutions such as the MIDA Coronet cardiac monitoring System, the eHealth solution MobiMed, the prenatal monitoring system STAN, and the EEG system SACS.

During the 2000s century, the foundation was initially involved in the formation of the collaboration platform MedTech West, which since has taken over several of the foundation’s original roles. Based on this situation, and considering the foundation’s statutes and Memorandum of Association, the Board has sought new ways of contributing to bio-medical engineering innovation. As part of this, the Board has decided to set up an innovation award. This price will positively utilize the existing capital and encourage cooperation in the spirit of Henry Wallman in the long-term time perspective.

More on how to nominate>>

Henry Wallmans pris

Professor Henry Wallman var en pionjär inom medicinteknisk forskning och utveckling. Hans arbeten på 1950-talet lade grunden till Chalmers och i väsentliga delar också svensk forskning på området. En viktig del i Henry Wallmans gärning var hans filosofi och vision kring nära samverkan mellan teknisk och medicinsk expertis för att nå framgång i sitt arbete. Detta synsätt har sedan präglat den verksamhet och de personer som direkt följt i hans spår på Chalmers – från numera avlidne professor Torsten Olsson, via Kaj Lindecrantz, Bengt Arne Sjöqvist, Mikael Persson och Bo Håkansson fram till dagens forskare och forskarstuderande.

Stiftelsen Medicin och Teknik bildades på initiativ av Torsten Olsson 1985 i avsikt att öka nyttiggörandet av medicinteknisk forskning sprungen ur samverkan mellan Chalmers och Sahlgrenska. Den finansiella basen för stiftelsen kom att utgöras av kvarstående medel från en av Henry Wallman inrättad stiftelse – Stiftelsen Röntgentelevision, vars syfte var att förvalta medel från exploateringen av denna innovation.  För att inledningsvis driva verksamheten anställdes de då nyligen disputerade Bengt Arne Sjöqvist och Kaj Lindecrantz. Stiftelsen har bl.a. medverkat till att produkter och lösningar som hjärtövervakningssystemet MIDA Coronet, eHealth-lösningen MobiMed, fosterövervakningssystemet STAN och EEG-systemet SACS nått spridning och kommersiellt nyttiggörande.

Under 2000-talet medverkade Stiftelsen initialt i bildandet av samverkansplattformen MedTech West, vilken kommit att överta flera av Stiftelsens ursprungliga roller. Stiftelsens styrelse har utifrån denna situation, och med hänsyn tagen till Stiftelsens stadgar och stiftelseurkund, sökt nya vägar att positivt bidra till medicinteknisk innovation. Som ett led i detta har styrelsen beslutat att inrätta ett innovationspris. Detta pris skall på ett positivt sätt nyttiggöra det befintliga kapitalet och långsiktigt stimulera till samarbeten i Henry Wallmans anda.

Läs mer om hur du nominerar>>