En smart tröja från Västsverige nu på IVAs 100-lista

Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademien, IVA, publicerar nu för första gången sin 100-lista som lyfter fram intressant forskning med potential för näringslivet. Ett av projekten, där vår forskare Leif Sandsjö är med, är Bärbara sensorer i smarta textilier som presenterades på ett lunchseminarium på MedTech West i mitten av 2017. WearITmed är ett 5-årigt projekt som finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning och inkluderar MedTech Wests partners Sahlgrenska Akademin/ Göteborgs Universitet,

Högskolan i Borås, RISE/Acreo och Swerea/IVF. Det handlar om en bekväm tröja med inbyggda sensorer som mäter symtom hos personer med bland annat stroke, epilepsi och Parkinsons sjukdom. Leder projektet gör Kristina Malmgren, professor och överläkare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tillsammans med Jan Wipenmyr från RISE/Acreo.

I en artikel publicerad här förra året ställde vi följande frågor till Kristina Malmgren:

Vilka neuromedicinska problemområden fokuserar ni på att undersöka med tröjan?

– Vi fokuserar på tre vanliga neurologiska sjukdomar – epilepsi, Parkinsons sjukdom och stroke. Det är ju helt olika sjukdomar vilket också innebär olika symtom att mäta och helt olika krav på algoritmerna. Vid epilepsi är det de oregelbundet förekommande epileptiska anfallen som vi vill kunna dokumentera med hög precision och så lågt antal falskt positiva markeringar som möjligt. Dessa anfall är mycket varierande till sin karaktär. Vid Parkinsons sjukdom där man har kontinuerliga men fluktuerande symtom är det fluktuationerna vi vill kunna mäta. Vid stroke har vi hittills fokuserat på aktivitetsgrad i den drabbade armen vid rehabiliteringssituationen jämfört med i hemmet.

Vad hoppas ni kunna mäta med tröjan och varför?

– Vi vill dels mäta motorik – olika slags rörelser och i olika sekvenser. Dels vill vi mäta en rad andra fysiologiska variabler som också är påverkade i olika grad. Det rör sig t ex om puls, hjärtfrekvensvariabilitet, syrgasmättnad och svettning (elektrodermal aktivitet). Det gäller inte bara att lyckas mäta alla dessa variabler, utan också att se hur ändringar i olika fysiologiska variabler relaterar till varann.

Vilka tror ni är de största utmaningar som ni har framför er under de närmaste tre åren?

– Vi har många utmaningar, alltifrån tekniska till mycket praktiska. Till de senare hör en rad aspekter av tröjan – den ska vara så pass attraktiv att man kan tänka sig bära den, gå att tvätta i maskin utan att all elektronik måste kopplas ur först, sitta tillräckligt kroppsnära där sensorerna sitter, men i övrigt tillräckligt löst för att kännas skön. Detta är svårt att åstadkomma! Vad gäller teknik och patientregistreringar måste vi registrera tillräckligt många patienter i de olika sjukdomsgrupperna. Algoritmer behöver utvecklas separat för de tre sjukdomarna och vad gäller epilepsi också mellan olika anfallstyper. Och vi behöver integrera mätmetoder för de övriga fysiologiska variablerna och åstadkomma robusta registreringar. När vi nått så långt behöver vi också hitta en kommersiell partner. Vi har flera kontakter, men alla tycker att vi behöver ha nått längre i utvecklingen av plagget innan man kan diskutera samarbete, vilket ju också är helt rimligt.

Läs hela artikeln här>>

Här hittar du listan>>

 

(Bilden togs vid konferensen Engineering Health på Chalmers 2017 då Kristina och Leif Sandsjö presenterade projektet tillsammans)