AI ska hitta fler patienter med sepsis redan i ambulansen

PreSISe-projektet som drivs av Prehospital ICT Arena på Lindholmen Science Park, där MedTech West finns med, är ett av sju projekt som får finansiering i Vinnovas utlysning “Artificiell Inteligens för bättre hälsa”. Projektet finansieras med 3,7 miljoner av Vinnova. Med en total projektbudget på sammanlagt ca. 5,5 miljoner fördelat över två år ska projektet bidra till att öka precisionen i den prehospitala bedömningen av sepsispatienter. Vinnova bidrar med 3,7 miljoner och resten finansieras av projektets parter. Utöver PICTA deltar sju parter i projektet: Chalmers, Högskolan i Borås, Aweria AB, InterSystems Sweden AB, Karolinska Institutet, MedITeQ AB och Skaraborgs Sjukhus.

-Det är just partnerkonstellationen och den nationella långsiktiga ansatsen som är några av projektets stora styrkor, menar Johanna Bergman, projektledare för PreSISe (Prehospitalt Beslutsstöd för Identifiering av Sepsisrisk). Vi har gjort ett gediget förarbete som ledde fram till ansökan och i inväntan på besked har vi fortsatt att driva aktiviteter som ska stötta projektet framöver, till exempel en nyligen genomförd workshop runt nyttiggörande av AI i vården.

-PreSISe är ett viktigt projekt på flera sätt. Dels eftersom sepsis är en relativt okänd sjukdom som skördar många liv varje år – här finns alltså potential att göra stor skillnad. Dels kommer projektet kunna vara vägledande för hur AI-projekt ska drivas långsiktigt för att komma till nytta i sjukvården, både när det kommer till tillgång på data, regulatoriska frågor, visualisering och framförallt samverkan mellan olika aktörer. Det känns fantastiskt roligt att vi kan komma igång på allvar med projektet nu!

Sepsis är ett allvarligt tillstånd där immunförsvaret attackerar kroppens egna vävnader för att försvara sig mot angripande bakterier. Upp till 40 000 drabbas i Sverige varje år och dödligheten är omkring 20 %. Tidig identifiering och snabbt insatt behandling har visat sig avgörande för utgången. Identifiering av möjlig sepsis redan i ambulansen har potential att korta tiden till antibiotikabehandling när man är framme på sjukhuset. För att i ett prehospitalt läge identifiera risken för sepsis används idag checklistor och minnesregler baserade på vitalparametrar, vilka kritiseras för att vara för ospecifika. I PreSISe ska Artificiell Intelligens (AI) användas för att ta fram ett beslutsstöd som kan prediktera risken att en patient har drabbats av sepsis. Beslutsstödet ska fungera tillsammans med befintliga informationssystem och automatiskt notifiera ambulanspersonalen om det finns en förhöjd risk för sepsis. I detta inledande projektsteg kommer data från tidigare sepsisstudier att användas för att ta fram en prototyp som testas i simulerad miljö.

Professor Bengt Arne Sjöqvist på Chalmers, programansvarig för PICTA vid Lindholmen Science Park, förklarar varför PreSISe är ett så viktigt projekt:

-PreSISe är ett utmärkt exempel på vilken typ av projekt vi vill driva inom PICTA, och som också är svåra för någon annan part att utforma och leda. Skälen till detta är att PICTA är en neutral samverkansarena med fokus på nyttiggörande och innovation samt en välkänd och etablerad aktör inom det prehospitala området, med ett brett nätverk inom sjukvård, akademi och näringsliv. Kort sagt, PICTA har det kunnande och den förankring som krävs för att genomföra detta projekt. Dessutom blir projektet en aptitretare inför den nationella  AI-satsning som nu kommer att ske på Lindholmen Science Park.

Projektet startar nu och kommer att pågå till juni 2020.

Läs mer>>