Barncancerfondens utlysning av projektanslag inom medicinteknisk forskning och utveckling 2018

Barncancerfonden utlyser projektanslag inom området medicinsk teknik för kliniker, teknikforskare och företag med syfte att belysa och lösa barnonkologiskt relevanta problem av medicinteknisk karaktär. Även projekt som avser att anpassa befintlig medicinsk teknik till barn kan komma ifråga.

Ansökningar ska utgå från en tydlig medicinsk frågeställning och innehålla en beskrivning av projektets relevans för barn med cancer. Förslag på teknisk lösning ska också beskrivas. Barncancerfonden definierar medicinsk teknik som produkter med medicinsk anknytning undantaget läkemedel och bioteknik. Det kan exempelvis vara produkter inom strålning, ortopediska implantat, minimalinvasiv kirurgi, hjälpmedel för funktionshindrade, anpassning av analysmetoder, IT-stöd samt förbrukningsartiklar. Detta inkluderar även barnanpassad design av befintliga produkter för att underlätta behandling av barn. Trots definitionen av medicinsk teknik kan ansökningar i gränslandet mellan medicinsk teknik och bioteknik dock komma ifråga.

Barncancerfonden finansierar grundforskningsprojekt, utvecklingsprojekt och projekt för klinisk anpassning för barn. Klinisk anpassning kan även ingå i grundforsknings- eller utvecklingsprojekt. Sökande ska motivera varför ansökan kategoriserats som forskning, utveckling eller klinisk anpassning för barn. Grundforsknings- och utvecklingsprojekt ska ange en plan för hur den planerade forskningen ska bli tillämpbar inom fem år. Barncancerfonden är medveten om att grundforskning kan ha olika tillämpningsområden och grundforskningsprojekt kan därför ange en eller flera framtida tillämpningar. Kopplingen mellan tillämpning(ar) och barncancer ska dock tydligt framgå.

Inom utlysningen kan även ansökas om implementeringsprojekt. Sådana ansökningar ska syfta till att implementera en ny evidensbaserad vård- eller behandlingsmetod för barn med cancer i kliniken. Implementeringsprojekt kategoriseras i ansökningssystemet enligt den typ av projekt som ligger närmast (forskning, utveckling eller klinisk anpassning för barn). Det skall klart framgå från ansökan att projektet är ett implementeringsprojekt. Implementeringsprojekt måste även ange ett kliniskt tillämpningsområde.

Forskningsanslag söks av en konstellation med minst en kliniker och minst en teknisk forskare där någon av parterna är disputerad. En av parterna är huvudsökande och den andra är medsökande. För övriga projektkategorier finns inget krav på doktorsexamen. Huvudsökande är vetenskapligt ansvarig för projektet. Företag får vara medsökande i projektet men inte anslagsmottagare. Företag kan i undantagsfall utgöra den tekniska parten i konstellationen, särskilt för ansökningar om utvecklingsprojekt eller klinisk anpassning för barn. Högst 25% av huvudsökandes och medsökandes löner får bekostas.

 

Läs mer>>