Bättre bildguidning för kirurger i BoIC

Mårten Falkenberg

Mårten Falkenberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Under de senaste månaderna har du kunnat läsa om hur hybridsalar i BoIC har invigts och ingrepp kunnat utföras med hjälp av ny utrustning och ny teknik, exempelvis en takhängd, mobil magnetkamera och röntgenroboten Artis Pheno. Förutom nya lokaler och utrustning krävs det också att fler kompetenser än tidigare samarbetar vid ingrepp i hybridsalar. En i det team som var med under levertumöringreppet i slutet av januari är Mårten Falkenberg, kärlkirurg som arbetar inom Radiologin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vilken roll i teamet hade du under levertumöringreppet som utfördes med den nya röntgenroboten Artis Pheno i januari?

-Jag deltar i ett projekt som syftar till att förbättra visualisering av anatomi och patologi under laparoskopiska ingrepp, säger Mårten Falkenberg. Tanken är att förstärka den laparoskopiska kamerans optiska bild- där man ser ytor- med radiologisk information- där man ser strukturer på djupet. Vi vill exempelvis kunna se var en levertumör sitter och i bästa fall även var andra viktiga strukturer finns, exempelvis närliggande större blodkärl.

På bilden: Laparoskopisk leverresektion med multimodal imaging, där simultana bilder från röntgengenomlysning och laparoskopi visas sida vid sida. Till vänster syns den radiologiska bilden- där man ser strukturer som ligger på djupet- och till höger den optiska- där man ser ytor.

Vad är det som förändras med den nya utrustningen i BoIC?

-Vi utnyttjar ny programvara för hantering av radiologiska bilder och vi försöker kombinera bildgivande modaliteter på nya sätt. För att göra en levertumör synlig i röntgenkameran kan man använda kontrastmedel som sprutas in i leverartär. Men kontrasten spolas snabbt bort och för att få en mer kontinuerlig visualisering av tumören markerar vi den först med små röntgentäta markörer. Dessa placeras i tumörens omedelbara närhet med hjälp av ultraljud så att de sedan följer med preparatet som avlägsnas. Därefter lokaliseras tumören – och markörerna – med 3-dimensionell teknik. Denna bildinformation, som visar tumörens och de röntgentäta markörernas position, projiceras sedan på operatörens bildskärm. I dagsläget behöver operatören hålla ögonen på två olika bilder bredvid varandra på den stora skärmen: den laparoskopiska och den radiologiska. Längre fram vill vi att valda delar av den radiologiska bilden istället ska kunna visas direkt i laparoskopkamerans bild som operatören använder. Vi har etablerat ett samarbete med Siemens och ett par andra företag som utvecklar utrustning för att åstadkomma detta.

 

Vilka fördelar innebär den nya tekniken?

– Om tillgänglig teknik utnyttjas på ett smart sätt kan det innebära bättre behandlingsresultat, kortare vårdtider, snabbare läkning med mindre risk för komplikationer och färre reoperationer, säger Mårten. När tekniken utnyttjas fullt ut kan Sahlgrenska Universitetssjukhuset få nytta av de stora investeringar som gjorts i Bild- och Interventionscentrum och vi kan bli ett ledande center för minimalt invasiva bildstyrda behandlingar.

 

Vad är nästa steg?

-Vi utvärderar vårt nuvarande arbetsflöde och försöker vidareutveckla det så att bildinformation om tumören kontinuerligt uppdateras under ingreppen. I detta arbete är det viktigt att vi får tillgång till de nya utrustningarna i hybridsalarna – att dessa i första hand används för bildstyrda ingrepp. Det är också viktigt att utrustningen kompletteras med möjlighet att dokumentera och spara allt bildmaterial som genereras under ingreppen, eftersom det är avgörande för att vi ska kunna analysera precisionen och nyttan av de nya apparaterna.

 

 

Läs också tidigare artiklar om ny teknik och utrustning i Bild- och Interventionscentrum:

Premiär för andra generationens robotteknologi>>

Första patienten opereras med hjälp av nya takhängda MR-kameran>>

______________________

2018-03-27

Text: Helene Lindström

Bilder: Mårten Falkenbergs privata