Den smarta tröjan som kommer förbättra diagnostik och vård

I maj höll Kristina Malmgren, professor och överläkare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ett välbesökt lunchseminarium tillsammans med Jan Wipenmyr från RISE/Acreo.

Föredraget handlade om projektet WearITmed- ett 5-årigt projekt som finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning och inkluderar MedTech Wests partners Sahlgrenska Akademin/ Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, RISE/Acreo och Swerea/IVF. Från MedTech West finns Leif Sandsjö med i projektgruppen.

På bilden ser ni Kristina tillsammans med Jan som bär den tröja som är under utveckling. Tröjan på bilden har tvättats flera gånger och varken sensorer och elektroder behöver tas bort före tvätt- något som annars är standard. Att tillverka funktionsplagg är i sig en utmaning, men att tillverka en tröja som ska innehålla tillräckligt många sensorer som ska komma åt flera delar av kroppen på samma gång, som ska vara lätt att ta på och av för patienter som i många fall har låg rörlighet och motoriska problem, kunna tvättas i tillräckligt höga temperaturer för att vara hygienisk och samtidigt så bekväm att patienterna vill använda den är inte något man gör på nolltid. Om man lägger till de tekniska utmaningarna börjar man få förståelse för hur komplext ett sådant här projekt är. För att kunna hantera alla dessa olika utmaningar består projektgruppen av såväl neurologer, tekniska experter på signalbehandling samt kompetens inom smarta textilier från högskolan i Borås.

Kristina Malmgren är projektets huvudman och en av de medicinskt ansvariga i projektet. Det är också hon som träffar patienterna som ska ingå i studien.

Hej Kristina, vilka neuromedicinska problemområden fokuserar ni på att undersöka med tröjan?

– Vi fokuserar på tre vanliga neurologiska sjukdomar – epilepsi, Parkinsons sjukdom och stroke. Det är ju helt olika sjukdomar vilket också innebär olika symtom att mäta och helt olika krav på algoritmerna. Vid epilepsi är det de oregelbundet förekommande epileptiska anfallen som vi vill kunna dokumentera med hög precision och så lågt antal falskt positiva markeringar som möjligt. Dessa anfall är mycket varierande till sin karaktär. Vid Parkinsons sjukdom där man har kontinuerliga men fluktuerande symtom är det fluktuationerna vi vill kunna mäta. Vid stroke har vi hittills fokuserat på aktivitetsgrad i den drabbade armen vid rehabiliteringssituationen jämfört med i hemmet.

Vad hoppas ni kunna mäta med tröjan och varför?

– Vi vill dels mäta motorik – olika slags rörelser och i olika sekvenser. Dels vill vi mäta en rad andra fysiologiska variabler som också är påverkade i olika grad. Det rör sig t ex om puls, hjärtfrekvensvariabilitet, syrgasmättnad och svettning (elektrodermal aktivitet). Det gäller inte bara att lyckas mäta alla dessa variabler, utan också att se hur ändringar i olika fysiologiska variabler relaterar till varann.

Vilka tror ni är de största utmaningar som ni har framför er under de närmaste tre åren?

– Vi har många utmaningar, alltifrån tekniska till mycket praktiska. Till de senare hör en rad aspekter av tröjan – den ska vara så pass attraktiv att man kan tänka sig bära den, gå att tvätta i maskin utan att all elektronik måste kopplas ur först, sitta tillräckligt kroppsnära där sensorerna sitter, men i övrigt tillräckligt löst för att kännas skön. Detta är svårt att åstadkomma! Vad gäller teknik och patientregistreringar måste vi registrera tillräckligt många patienter i de olika sjukdomsgrupperna. Algoritmer behöver utvecklas separat för de tre sjukdomarna och vad gäller epilepsi också mellan olika anfallstyper. Och vi behöver integrera mätmetoder för de övriga fysiologiska variablerna och åstadkomma robusta registreringar. När vi nått så långt behöver vi också hitta en kommersiell partner. Vi har flera kontakter, men alla tycker att vi behöver ha nått längre i utvecklingen av plagget innan man kan diskutera samarbete, vilket ju också är helt rimligt.

Tack Kristina Malmgren! Vi ser fram emot att följa det här projektet hela vägen fram till kommersiell produkt.


Text & bild: Helene Lindström