Effektivare prehospital akutvård med eHälsa – fullskaliga simuleringar visar på nyttan

Bildrättigheter: Lindholmen Science ParkHälso- och sjukvården är inne i en digitaliseringsprocess som påverkar alla delar och verksamheter. En viktig komponent är att alla inblandade ICT (informations- och kommunikationsteknik)-system kan kommunicera och förstå varandra – både semantiskt och tekniskt. Trots att avsevärda resurser satsats regionalt, nationellt och internationellt har man ännu inte kunnat lösa problemet. Med ambitionen att peka ut en färdriktning adresserar projektet PrehospIT-stroke problematiken- med stroke som första tillämpningsfall.

Varje år drabbas ca. 30 000 personer i Sverige av stroke, vilket gör det till den dyraste sjukdomen i Sverige eftersom den leder till fler vårddagar på sjukhus och sjukhem än någon annan sjukdom. Årskostnaden har beräknats till 16 miljarder kronor. Sjukdomen drabbar i huvudsak personer över 70 år, men även yngre. Studier har visat att ca. 20% av de drabbade avlider och 30% behöver hjälp av någon annan person för basala saker som att gå på toaletten. 50% bedöms som ”funktionellt oberoende”, men de kan ha olika grader av neurologiska funktionsstörningar. Vid en akut stroke är tiden till behandling oerhört avgörande för utfallet. Beroende på typ och geografisk plats kan olika behandlingar vara aktuella, t.ex. trombolys eller trombektomi- det senare utförs bara på universitetssjukhus.
(Faktakälla: Stroke en kamp mot klockan, Karolinska Institutet)

Det nationella projektet PrehospIT-Stroke leds av Prehospital ICT Arena (PICTA) på Lindholmen Science Park i Göteborg –en öppen arena för samverkan runt prehospital ICT/eHälsa med syfte att öka användandet av ICT till nytta för patient och sjukvård. Projektet är finansierat av Vinnova samt 21 medverkande parter från sjukvård, näringsliv och akademi i Sverige. Under två veckors tid har fullskaliga simuleringar av en komplett ICT-stödd akut prehospital strokevårdkedja genomförts i projektet PrehospIT-Stroke. Team från olika ambulansorganisationer har fått testa att använda ICT-stöd under hela förloppet och alla moment har registrerats. Projektet vill påvisa nyttan med samverkande ICT-lösningar, men det ger också en möjlighet att studera påverkan på arbetsprocesser samt samspelet med patienten och andra aktörer i vårdkedjan. Resultaten kommer att göras tillgängliga för hela branschen.

Professor of practice, Bengt Arne Sjöqvist från Chalmers och MedTech West, projektledare och programansvarig på Prehospital ICT Arena på Lindholmen Science Park berättar vilka fördelar simuleringar har jämfört med försök i en verklig vårdmiljö med patienter:
– Frågor runt patientsäkerhet, etik, vårdpåverkan etc. hanteras enkelt och försök kan genomföras på kortare tid och till lägre kostnad. Möjligheter till analys och uppföljning, inklusive filmning, är också bättre och eventuellt efterföljande tester i verklig miljö kan utformas med större precision.

Under de fullskaliga simuleringarna utgjordes ICT-stödet av fem dellösningar. Två olika patientfall hanterades av 11 ambulansbesättningar med och utan ICT stöd- från larm via hämtplats och transport fram till avrapportering. Under försöken registrerades hela processen på video. Se videon här>>

Innehållet i denna artikel är ett sammandrag från webbsidan för Prehospital ICT Arena (PICTA) på Lindholmen Science Park. Läs hela artikeln här>>