Med målet att stoppa metastaserande cancer- årets Henry Wallman-pristagare

För tredje året i rad har Stiftelsen Medicin & Teknik nyligen utsett en Henry Wallman-pristagare. 2020 års pris kommer att tilldelas docent Emma Aneheim.

Emma är civilingenjör i kemiteknik som har disputerat inom kärnkemi vid Chalmers. Hon arbetar nu vid Avdelningen för radiofysik vid Sahlgrenska akademin/ avdelningen för Medicinsk Fysik och Teknik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, bland annat med planering inför kliniska studier av behandling av äggstockscancer med den framtagna teknologin.

Juryn menar att Emma Aneheims arbete på ett föredömligt sätt illustrerar vad som kan uppnås när hög teknologisk kompetens används på kliniska problem i ett fruktbart samarbete över disciplingränser.

“Det är jättetrevligt att mitt och mina kollegors arbete får den här positiva uppmärksamheten genom Stiftelsen Medicin & Teknik,” säger Emma som sedan i april är föräldraledig. “Det är alltid roligt när ens forskning når ut och uppskattas av andra än de närmaste kollegorna i branschen, men det är dessutom angeläget att vi får sprida kunskap om vår forskning eftersom det handlar om en patientgrupp som i dagsläget har en mycket dålig prognos. Genom att ta fram en skonsam och effektiv behandlingsmetod kan vi göra verklig skillnad. Drivkraften är att veta att det vi gör kan rädda liv.”

Trots all forskning var cancerrelaterade sjukdomar orsak till 9,5 miljoner människors död i världen under 2018. Metastaserande, eller spridd, cancer, är en av de absolut mest svårbehandlade formerna av cancer och den drabbar drygt en tredjedel av alla cancerpatienter. Astat-211 som är en alfastrålande radionuklid anses av ledande forskare ha potential att bäst kunna behandla sådan cancer. Eftersom strålningen är riktad och lokal reduceras antalet friska celler i kroppen som angrips jämfört med exempelvis kemoterapi.

I sin forskning utvecklar Emma Aneheim teknik för målsökande strålterapi mot spridd cancer. Terapin  baseras på så kallade astatinerade antikroppar och Aneheim har spelat en avgörande roll i utvecklingen av en automatiserad produktionsplattform för astatinerade läkemedel på ett reproducerbart, standardiserat och GMP-anpassat sätt. Men trots att astatinerade läkemedel anses ha så stor potential har forskare hittills inte kunnat genomföra större kliniska studier av behandlingen. Produktionsprocessen har hittills varit för komplicerad för att kunna behandla många och den korta halveringstiden för Astat-211 har varit ett stort hinder.

Det är här som Emma Aneheim tillsammans med kollegan Sture Lindegren på Avdelningen för radiofysik vid Sahlgrenska akademin kommer in i bilden. Efter flera års forskning och utveckling har de nu med hjälp av Chalmers Ventures tagit sin lokalt utvecklade innovation flera steg närmare stora kliniska studier och därmed närmare nyttiggörandet. Tillsammans med VD Milton Lönnroth startade de nyligen bolaget Alpha Therapy Solutions AB vars världsunika patenterade produktionsmodul kan möjliggöra en standardiserad och reproducerbar tillverkning av astatinerade läkemedel. Just nu är Göteborgsföretaget mitt inne i ett intensivt arbete med att konvertera deras befintliga prototyp till en kommersiellt tillgänglig och validerad produkt som kommer göra det möjligt att bedriva astatforskning på bredare front.

“Jag har med åren insett att samarbete verkligen är nyckeln till framgångsrik forskning, men framförallt till nyttiggörande där fundamentalt olika kompetenser är ett måste för att forskningsidéer ska kunna ta sig hela vägen från labbet till patienten på sjukhuset,” fortsätter Emma. “Vi jobbar ofta sida vid sida med kollegor som vi skulle tjäna på att samarbeta med på olika sätt, men utan att vi känner till vad andra gör och vad som händer inom deras forskning kan inte den här viktiga korsbefruktningen äga rum. Spridningen av forskningsresultat är därför också en nödvändig pusselbit.”

Priset om 50 ooo SEK kommer att delas ut till Emma Aneheim vid en ceremoni senare i år. Om du vill vara säker på att inte missa den, skicka ett email: (helene.lindstrom@medtechwest.se).

Vem var Henry Wallman?

Professor Henry Wallman var en pionjär inom medicinteknisk forskning och utveckling. Hans arbeten på 1950-talet lade grunden till Chalmers och i väsentliga delar också svensk forskning på området. En viktig del i Henry Wallmans gärning var hans filosofi och vision kring nära samverkan mellan teknisk och medicinsk expertis för att nå framgång i sitt arbete. Detta synsätt har sedan präglat den verksamhet och de personer som direkt följt i hans spår på Chalmers – från numera avlidne professor Torsten Olsson, via Kaj Lindecrantz, Bengt Arne Sjöqvist, Mikael Persson och Bo Håkansson fram till dagens forskare och forskarstuderande.

Därför bildades Stiftelsen Medicin & Teknik

Stiftelsen Medicin & Teknik bildades på initiativ av Torsten Olsson 1985 i avsikt att öka nyttiggörandet av medicinteknisk forskning sprungen ur samverkan mellan Chalmers och Sahlgrenska. Den finansiella basen för stiftelsen kom att utgöras av kvarstående medel från en av Henry Wallman inrättad stiftelse; Stiftelsen Röntgentelevision, vars syfte var att förvalta medel från exploateringen av denna innovation.  För att inledningsvis driva verksamheten anställdes de då nyligen disputerade Bengt Arne Sjöqvist och Kaj Lindecrantz. Stiftelsen har bl.a. medverkat till att produkter och lösningar som hjärtövervakningssystemet MIDA Coronet, eHealth-lösningen MobiMed, fosterövervakningssystemet STAN och EEG-systemet SACS nått spridning och kommersiellt nyttiggörande.

MedTech Wests koppling till Stiftelsen

Under 2000-talet medverkade Stiftelsen initialt i bildandet av samverkansplattformen MedTech West, vilken kommit att överta flera av Stiftelsens ursprungliga roller. Stiftelsens styrelse har utifrån denna situation, och med hänsyn tagen till Stiftelsens stadgar och stiftelseurkund, sökt nya vägar att positivt bidra till medicinteknisk innovation. Som ett led i detta beslutade styrelsen 2017 att inrätta ett innovationspris. Detta pris skall på ett positivt sätt nyttiggöra det befintliga kapitalet och långsiktigt stimulera till samarbeten i Henry Wallmans anda.

För frågor om Alpha Therapy Solutions, kontakta:

Milton Lönnroth, VD
milton.lonnroth[at]chalmersventures.com, +46 (0) 704 34 84 57