Forskningsprojekt om kronisk ländryggssmärta och nya diagnostiska MR-metoder får finansiering av Innovationsfonden

LBPSmärtor i ländryggen är sällan uttryck för någon allvarlig sjukdom, utan det är något som drabbar de flesta någon gång under livet. Vissa drabbas hårdare och mer återkommande, och ett fåtal personer får ständig och ihållande smärta. Det kallas kronisk ländryggssmärta (LDB) och har stora konsekvenser för både individen som samhället. Kostnaderna beräknas till ungefär 1-2 % av BNP. Kronisk ländryggssmärta är den vanligaste orsaken till kroniskt funktionshinder hos såväl kvinnor som män i arbetsför ålder.

Kronisk ländryggssmärta kan vara en följd av en mängd omständigheter vars sammanhang ofta är okända. Det går inte alltid att bota, men hos de flesta kan man lindra smärtan. Många studier har tittat på om individuella faktorer såsom kön, ålder, kroppslängd, vikt, anatomiska förändringar i ryggraden och rökning har samband med kronisk ländryggssmärta, men hittills har man har inte kunnat hitta tydliga individuella riskfaktorer. Det enda undantaget är ischias orsakad av diskbråck som uppträder oftare i åldrarna 40–45 år. Tungt fysiskt arbete och dålig arbetsmiljö framförs ofta som orsaker till smärtor i ryggen. I många studier hittar man också ett klart samband mellan rapporterade ländryggsbesvär och återkommande tunga lyft, böjda och vridna arbetsställningar samt arbete på skakiga underlag.

Ett av de projekt som fått bidrag från den nystartade Innovationsfonden som delas ut av Innovationsplattformen, VGR, är ”Utveckling av radiologisk MR-diagnostik för smärtsamma ryggtillstånd”. Kerstin Lagerstrand vid avdelningen för Medicinsk Fysik och Teknik (MFT) är tillsammans med Helena Brisby, professor och överläkare vid ortopedavdelningen, och Hanna Hebelka Bolminger, radiolog (alla vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset) ansvarig för projektet. Vi ber Kerstin Lagerstrand berätta mer om projektet.

– Diskdegeneration är starkt förknippat med kronisk ländryggssmärta, men det är också vanligt hos personer utan ryggbesvär, säger Kerstin. Tyvärr finns det idag inte några tillförlitliga biomarkörer för att avgöra vilka degenererade diskar som orsakar smärtan, vilket begränsar möjligheten till effektiv behandling.

På vilket sätt kan MR bidra?

– Med MR kan vi ta bilder med ett stort antal bildkontraster, som inte bara speglar morfologi utan även vävnadskaraktäristik hos diskarna, förklarar Kerstin. Det går därför att få ut betydligt mer data ur bilderna än vi får idag, vilket innebär att vi skulle kunna förbättra diagnostiken för dessa patienter. MR-tekniken bör också kunna erbjuda fenotypning av kronisk ländryggssmärta med hjälp av olika bildmönster framtagna med hjälp av histogram-, form- och texturanalys, så kallade radiomics.Detta har man redan börjat med inom onkologin, där man har påvisat att tumörer uppvisar olika bildmönster beroende av deras heterogenitet. Diskar har en stor variation i heterogenitet såväl inom som mellan patienter. Diskheterogeniteten bör kunna påvisas med radiomics där olika heterogenitet syns i histogram som skillnader i fördelningen av gråskalevärdena över disken. Även form- och texturanalys bör kunna ge oss värdefulla bildmönster för bättre karaktärisering och ökad möjlighet till adekvat diagnostik.

Vad är målet med projektet?

– Målet är att utifrån radiomicstekniken utveckla nya diagnostiska MR-metoder för karakterisering och diagnos av patienter med kronisk ländryggssmärta, säger Christian Waldenberg, doktorand vid MedTech West som arbetar i projektet. Som ett delmål kommer mjukvara för radiomics att utvecklas och valideras på en stor mängd redan insamlad MR-data, vilket är en del av mitt uppdrag.

 


Text: Helene Lindström

Bild: Shutterstock