Ledig doktorandtjänst i medicinsk teknik inom AI-projekt vid Högskolan i Borås

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs forskning inom vårdvetenskap, arbetsvetenskap samt ledning, styrning och organisering.

Akademin ger en bredd av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, specialistutbildningar, distansutbildningar samt fristående kurser som utbildar bland annat sjuksköterskor, personalvetare och administratörer. Forskarutbildningen Människan i vården ger doktorsexamen inom vårdvetenskap. Vid akademin ligger också polisutbildningen, som är en uppdragsutbildning från Polismyndigheten.

Utmärkande för utbildnings- och forskningsmiljön är en högteknologisk övningsmiljö, Kliniskt träningscentrum (KTC), som skapar goda förutsättningar för att stärka klinisk kompetens. Ett särskilt styrkeområde vid akademin är prehospital och högteknologisk forskning, där Högskolan i Borås har en ledande roll i Norden.

Projektet “Artifisiell intelligens (AI) som beslutningsstøtte – för en jämlik vård” leds av Högskolan i Borås tillsammans med Høgskolen i Østfold, med Chalmers som en av parterna. Projektet syftar till att utveckla nya beslutsstöd för den prehospitala sjukvården baserade på artificiell intelligens (AI), och Chalmers är ledande i utvecklingen av de matematiska modellerna bakom beslutsstöden.

Sektionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås söker därför en licentiand till projektet, med anställning vid sektionen men inskriven på Chalmers forskarskola Signaler och system, inriktning Medicinsk teknik, vid Institutionen för Elektroteknik. Båda dessa parter har som uttalad målsättning att licentiatarbetet skall kunna förlängas in i ett doktorsarbete då sådan finansiering tillskapats.

Arbetsbeskrivning
I framtidens högspecialiserade vård, där resurserna är begränsade och varje sjukhus eller region inte själva kan tillhandahålla alla specialiteter, kommer vården i ökande grad behöva bedrivas över regionala gränser såväl som över landgränser. Detta ställer stora krav på gemensamma strukturer och bedömningssystem. Ett sätt att öka precisionen i bedömning av patienter är att integrera datoriserade beslutsstöd i bedömningsprocessen. Ett sådant system kan med stöd av AI föreslå arbetsdiagnos, observationer och kontroller, samt påminna om åtgärder som behöver göras. Detta förväntas skapa stora möjligheter till förbättring av precisionen i beslut gällande prioritet, bedömning av rätt vårdnivå och handläggning för olika patientgrupper.

Ett delprojekt kommer att bedrivas på Avdelningen för Signalbehandling och Medicinsk teknik på Institutionen för Elektroteknik, Chalmers tekniska högskola. Delprojektet som utgör denna licentiattjänst består i att utveckla algoritmer baserade på maskininlärning för ett beslutsstöd för patienter som drabbats av trauma, t.ex. i trafikolycka eller fall i hemmet. Flera studier visar att patienter som utsatts för kraftigt våld har störst chans att överleva om de transporteras till ett universitetssjukhus, vilka har högst kompetens och beredskap för att behandla allvarliga skador. Det är kritiskt att dessa patienter transporteras direkt till ett universitetssjukhus, vilket tyvärr ofta inte görs idag. Utmaningen är att då inte alla skador är synliga är det inte uppenbart vilka patienter som är allvarligt skadade, patienten kan t.ex. lida av en livshotande inre blödning men förefalla relativt oskadd. Precisionen i bedömningen är idag relativt låg och många patienter med allvarliga skador får inte optimal vård. Ett precist beslutsstöd kan bidra till att rädda liv och minska invaliditet.

Ett beslutsstöd baserat på AI har potential att genom att skapa en matematisk modell utifrån mätbara och observerbara parametrar, såsom vitaldata och typ av skada, ge en rekommendation för transportdestination och eventuellt även fler beslut som är viktiga för att patienten ska ges optimal vård. Modellutvecklingen kommer baseras på data från bland annat SweTrau – Svenska Traumaregistret. Metoderna är maskininlärningsalgoritmer och statistiska metoder, såsom Support Vector Machines (SVM), neurala nätverk och logistisk regression, typiskt implementerade i Python, R eller Matlab. Beslutsstöden ska fungera i den prehospitala miljön, t.ex. i en ambulans, vilket måste beaktas under modellutveckling så att rätt metoder väljs och ett lämpligt användargränssnitt designas. Bland annat måste de ingående variablerna vara möjliga att snabbt och enkelt inhämta, resultaten förståeliga och användargränssnittet måste vara enkelt att arbeta med i den specifika prehospitala miljön. Som en direkt följd av denna licentiatanställning är målet att beslutsstödet ska testas i verklig operativ miljö, och precisionen jämföras med den kliniska standarden som används idag.

Forskningsfältet spänner över medicin och trauma, datavetenskap, maskininlärning och statistik, och UX/UI design. Licentianden kommer främst att arbeta med bearbetning av data genom maskininlärning i valt programmeringsspråk såsom Python eller R. I forskarutbildningen ingår också flera kurser som hjälper dig att utvecklas till forskare.

Kvalifikationer
Utöver arbetet med forskarutbildningen kan undervisning inom Medicinteknik och/eller andra ämnen tillkomma, upp till 20 % av arbetstiden.

Vi söker dig med utbildning som MSc/civilingenjör eller att du har motsvarande kompetens, inom ett för anställningen relevant ämne (Medicinteknik, Teknisk fysik, Datavetenskap, Elektroteknik, Teknisk matematik, m.fl.). MSc/civilingenjörsexamen måste vara erhållen före tjänsten kan tillträdas, men behöver inte vara erhållen vid ansökan.

Vidare har du goda språkkunskaper i engelska och svenska. Om svenska inte är ditt modersmål behöver du utveckla grundläggande kunskaper. Chalmers erbjuder kurser i svenska på olika nivåer.

För att passa i rollen har du god samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt och strukturerat samt förmåga att kunna prioritera arbetsuppgifter.

Det är för anställningen meriterande med erfarenhet av maskininlärning, erfarenhet av medicinteknik och trauma och om du tidigare har blivit publicerad i en vetenskaplig tidsskrift.

Högskolan i Borås värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Kontakt 
Upplysningar lämnas av Anders Jonsson via telefon 033- 435 47 85 eller via mail anders.jonsson@hb.se eller av Stefan Candefjord via telefon 031- 772 15 49 eller via mail stefan.candefjord@chalmers.se.

Sysselsättningsgrad: 100% i 2 år (Licentiatexamen)
Placeringsort: Göteborg och Borås
Diarienummer: PA 2020/88

Du ansöker via annonsen på Borås Högskolas hemsida.