Med ansvar för norra Europas största universitetssjukhus: Möt nya sjukhusdirektören Ann-Marie Wennberg

Ann-Marie WennbergDen 15 augusti i år lämnade Barbro Fridén sitt uppdrag som sjukhusdirektör för att driva sjukhus i Förenade Arabemiraten. Ny sjukhusdirektör är Ann-Marie Wennberg, professor i dermatologi och sedan tidigare representant i sjukhusledningen. De senaste åren har Ann-Marie arbetat som områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, varit aktiv i centrumbildningen SkinResQU, ansvarig för ”Framtidens vårdavdelning”, har erfarenhet av förändringsarbete inom sjukvården och mycket mer. Projektet ”Framtidens vårdavdelning” har ni kunnat höra om på ett MedTech West-seminarium. Kraven för avdelningen är att varje dag tänka nytt, och försöka använda vårdens resurser på de mest effektiva, innovativa och smarta sätten- alltid med patientens bästa för ögonen. Men Ann-Marie Wennberg är också en mycket meriterad forskare med ett stort antal vetenskapliga publikationer.

– Ett forskningsprojekt resulterade i en mobilapp där läkare på vårdcentraler kan skicka bilder på misstänkta hudfläckar och få snabbt svar på om födelsemärken bör tas bort. Det ledde till kortare väntetid från remiss till operation, vilket är jättebra för patienterna. Under åren har jag deltagit i flera fruktbara forskningssamarbeten med Chalmers, berättar Ann-Marie. På ”Framtidens vårdavdelning” var Chalmers delaktiga i förbättrings- och kvalitetsarbetet. Genom att utarbeta gemensamma strategier kan vi skapa så goda förutsättningar som möjligt för samarbete mellan sjukhuset, Akademin och Chalmers, och det arbetet har vi redan påbörjat. Ett samverkansinitiativ var ett möte i Hjärtats aula mellan sjukhuset, Akademin och Chalmers kring Bild- och Interventionscentrum nu i december. Flera forskargrupper, bland annat från MedTech West, presenterade sina projekt och berättade om positiva samarbeten över gränserna.

Vad betyder Bild- och Interventionscentrum för forskningen i Regionen?
– Bild- och Interventionscentrum innebär fantastiska möjligheter när det kommer till såväl forskning, utveckling och utbildning i Regionen, säger Ann-Marie. Det är frågor som är oerhört viktiga för att sjukhuset ska uppnå ett av våra främsta mål: Att vara ett världsledande sjukhus. Tillsammans med Sahlgrenska Life-initiativet, som handlar om att Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet tillsammans planerar en attraktiv och inkluderande arena, betyder den unika tillgången till toppmodern teknik som finns i Bild- och Interventionscentrum att vi har alla förutsättningar att skapa ett innovativt forskningsklimat i Västra Götalandsregionen.

Varför är ett innovativt forskningsklimat så viktigt?

– Det är betydelsefullt ur många synvinklar, säger Ann-Marie. Särskilt vid utbildning och rekrytering- vi måste locka till oss rätt personer med både spets och bredd. Sahlgrenska Universitetssjukhuset behöver i framtiden satsa mycket mer på strategiska rekryteringar och vi behöver kunna konkurrera även på den internationella arbetsmarknaden. Men vi måste också göra ett bättre arbete när det kommer till våra befintliga medarbetare. En jätteviktig uppgift är att få alla medarbetare att inse vikten av och fördelarna med att medverka i forskningsprojekt. Här är våra chefer oerhört betydelsefulla och för att lyckas behöver vi ge dem rätt förutsättningar. Det är också viktigt att fler chefer har forskarutbildning. Vi behöver börja det här arbetet redan på studentnivå. Det är roligt att se att intresset för forskning hos våra studenter ökar hela tiden!

– Det är viktigt att se till att alla yrkesgrupper ges möjlighet att forska och att vi från sjukhusets sida skapar förutsättningar för att det ska bli verklighet, fortsätter Ann-Marie. Framför allt sjuksköterskornas specialistutbildningar och forskningskarriär skulle behöva mer uppmuntran och stimulans. Fler specialistutbildade och disputerade sjuksköterskor skulle bidra till en ökad vårdkvalitet genom att nya framsteg och forskningsrön kommer ut i verksamheterna snabbt. Vi behöver bli bättre på att byta ut det som inte är mest effektivt. Patienterna vill ju ha bästa möjliga vård!

Hur skapar man bättre förutsättningar för forskning?

– Ett sätt är att ge tid för forskning. Inte minst för att visa hur viktigt vi tycker det är. Det kan vara en stor utmaning för verksamheterna att hitta den tiden, men det kan också visa sig vara en del av lösningen. Det finns lite olika modeller ute i våra verksamheter som vi kommer att titta närmare på redan under första halvan av nästa år, säger Ann-Marie. En annan del är att underlätta karriärvägen och se till att våra kliniska forskare fortsätter att känna sig som en del av universitetet även efter det att de har disputerat och fram tills de når docentnivå. Just nu finns det ett litet tomrum där som vi får fundera över hur vi kan fylla. Allra helst vill vi att varje medarbetare både ska arbeta kliniskt och forska. Kombinerade tjänster på lägre nivå än professorsnivå är också något vi ska titta på.

Ett annat område som vi på Sahlgrenska ska arbeta ännu mer med är centrumbildningar som MedTech West, som en plattform för möten mellan experter inom olika discipliner och yrkesgrupper kring medicintekniska forskningsfrågor. Men också för att samordna, ha koll på alla aktörer och vem som kan vad, och förmedla rätt kontakter och kompetens vid rätt tillfällen.

Vi önskar Ann-Marie lycka till på sitt nya uppdrag och ser fram emot ett nytt år med många spännande samarbeten!

Läs om samverkansmötet i Akademiliv>>