MedTech West får förtroendet att bygga fysiska samverkansmiljöer för företag

MedTech West har via Tillväxtverket beviljats tio miljoner kronor ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för projektet ”Stärkta samverkansmiljöer under MedTech West”.

Projektet innebär att MedTech West under de kommande åren bygger upp och driver minst två fysiska samverkansmiljöer inne på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Här kan företag, tillsammans med experter från vården och akademiska forskare, samverka för att utveckla morgondagens medicintekniska lösningar för viktiga kliniska områden. De fysiska samverkanslabben kommer bland annat innehålla nya medicintekniska system för diagnos av funktionsstörningar och sjukdomar i hjärna och hjärta samt diagnos och behandling av cancer, trauma och stroke. Labben kommer att vara öppna, lättillgängliga och attraktiva forsknings- och utvecklingsmiljöer för både nystartade och etablerade medicintekniska företag med möjlighet att samarbeta kring den allra senaste tekniken.

Under projektet ”Effektivisering av MedTech West”, som finansierades av regionala strukturfonden och avslutades den 31 december 2017, byggde MTW relationer med många företag. Det arbetet kommer nu fortsätta och fördjupas ytterligare, så att fler operativa forskningssamarbeten kommer till stånd.

– Många bolag ingår redan i vårt nätverk, säger Henrik Mindedal, föreståndare på MedTech West. Under den föregående projektperiod lyckades vi etablera relationer med mer än femtio företag. Inom ramen för detta nya projekt kommer vi arbeta proaktivt med att fördjupa dessa relationer, men också skapa nya med företag för att aktivt engagera dem i samverkansprojekt som genomförs tillsammans med experter från vård och akademi. Företagen behöver starka forskningsmiljöer som kopplar samman medicinsk, klinisk och teknisk forskning i en patientnära samverkansmiljö. MedTech Wests verksamhet bygger på att erbjuda just sådana miljöer och därför är det extra roligt att vi nu får förtroendet att ansvara för att bygga upp och driva fysiska samverkanslabb här vid sjukhuset.

Näringslivets behov
För att näringslivet ska ha skäl att stanna i regionen krävs framför allt att kunna driva konkreta FoU-projekt i en patientnära miljö tillsammans med experter i vården och från akademin (både teknik och medicin), där forskningsresultaten sedan kan appliceras i den kliniska miljön för att tidigt säkerställa den kommersiella nyttan. Man behöver också tillgång till vårdpartners med resurser, kompetens och inte minst incitament att stödja gemensam utveckling av konkreta lösningar, dvs. partners som både är kompetenta samtalspartners på strategisk nivå, har världsledande klinisk kompetens och som förstår tekniken och dess betydelse. Dessutom krävs långsiktig tillgång till fysiska miljöer för forskningssamverkan.

Närmare 10 miljoner SEK
Tillväxtverket har beviljat stöd till projektet med högst 10 miljoner kronor ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. I Tillväxtverkets beslut kan man läsa att stödet tas ur det Operativa programmet för Västsverige, insatsområdet Samverkan inom forskning och innovation och avser projektperioden 2018-06-01 – 2021-04-30. Tillväxtverket har bedömt att projektet ska beviljas stöd då projektet överensstämmer med det operativa programmet för det regionala strukturfondsprogrammet i Västsverige och med insatsområdet Samverkan inom forskning och innovation. Parterna i projektet är MedTech Wests (MTW) samverkansparter; Göteborgs Universitet, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Högskolan i Borås.

Bakgrund till projektet
I Tillväxtverkets beslut kan man läsa att det var i början av 2017 som beslutsfattare, tjänstemän och regionala industrirepresentanter i Göteborg samlades för att tydliggöra målen och prioritera insatserna för att kraftsamla och utveckla life science-sektorn i Västra Götaland. En väsentlig slutsats från mötet var att samverkan runt medicinteknik, inklusive digitalisering, lyftes som ytterligare ett prioriterat område. Skälet för detta projekt är att bidra till att svara upp mot det beslutet och ytterligare stärka regionens förutsättningar för tillväxt bland små och medelstora företag (SMF) verksamma inom medicinteknik. Under projektet ”Effektivisering av MedTech West”, som finansierades av regionalfonden och avslutades den 31 december 2017, byggde MTWs relationer med många företag. Det arbetet ska MTW nu fortsätta och fördjupa, så att fler operativa forskningssamarbeten kommer till stånd.

MTW den primära satsningen på gränsöverskridande forskningssamverkan inom medicinteknik i regionen
I Tillväxtverkets beslut kan man läsa att MTW utgör den primära satsningen på gränsöverskridande forskningssamverkan inom medicinteknik i regionen. Verksamheten startade 2009 som en samverkansplattform mellan Göteborgs universitet (GU), Chalmers tekniska högskola (Chalmers), Högskolan i Borås (HB) och Västra Götalandsregionen (VGR) genom både Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och genom arbetet för Regional utveckling (RU). Sedan starten har en ansenlig mängd forskare från såväl tekniskt, medicinskt och kliniskt perspektiv och företag attraherats till plattformen. Hittills har ett 70-tal samverkansprojekt startats inom MTWs primära forskningsområden. Placeringen på SUs tomt är avgörande för attraktiviteten. Forskningen är mycket framgångsrik och de till MTW associerade forskargrupperna har erhållit 150-200 Mkr i extern forskningsfinansiering.

Vidare skriver man att den medicintekniska forskningen utmärker sig genom att den från grunden är inriktad på nyttiggörande genom att man söker tillämpningar för sin forskning i vården och att detta skapar speciella förutsättningar och utmaningar för medicintekniska projekt. Tät operativ samverkan mellan sjukvård och industri är helt avgörande för att projekten ska leva och fortsätta utvecklas. MTW har sin bas i att erbjuda just sådana miljöer för möten mellan teknisk och medicinsk forskning, klinisk verksamhet och industriella parter. I dagens globaliserade värld etablerar företagen sina FoU-verksamheter där störst nytta för dem finns, dvs. där starka forskningsmiljöer finns som kopplar samman medicinsk, klinisk och teknisk forskning i en patientnära samverkansmiljö.

Fokus på små och medelstora företag
Antalet medicintekniska företag i Västra Götaland uppgår till ca 300 och är till största delen små och medelstora företag. Många bolag ingår redan i nätverket runt MTW och under föregående regionalfondsfinansierade treårsperiod etablerade MTW relationer med mer än femtio företag. Inom ramen för detta strukturfondsprojekt kommer MTW att arbeta proaktivt med att fördjupa relationerna med dessa företag och ytterligare nya, genom att fortsätta verka för att aktivt engagera dem i samverkansprojekt som de genomför tillsammans med experter från vård och akademi. Idag är MTW en etablerad del av Västra Götalandsregionens ekosystem inom life science-området, som ökar regionens attraktivitet och bidrar långsiktigt till tillväxt. De MTW-kopplade konstellationerna och portföljen av forskningsprojekt är en rik källa till publikationer och innehåller många embryon till nya innovationer. MTW har redan idag ett mycket brett kontaktnät som inkluderar näringslivet, både regional, nationellt och till viss del internationellt. MTW är en öppen inkluderande plattform för forskningssamverkan för de företag som önskar ansluta sig.

Samverkan lokalt och nationellt
De organisationer som enligt beslutet är mest betydelsefulla för MTW att samverka med kring nyttiggörande är Innovationsplattformen Västra Götaland, Sahlgrenska Science Park, Business Region Göteborg, Gothia Forum, GU Ventures, HB Grants and Innovations Office, Chalmers Innovationskontor, GU Forsknings- and innovationskontor och Chalmers Ventures. MTW ingår sedan ett par år tillbaka i en strategisk samverkansgrupp som regelbundet träffas och gemensamt adresserar övergripande regionala utmaningar inom life science; Västra Götalandsregionens RU, Gothia Forum, AstraZeneca, BioVenture Hub, Sahlgrenska Science Park, Innovationsplattformen, MTW och BRG.

En annan viktig del av projektets omvärld menar man i beslutet är det nationella medicintekniska nätverk som MTW ingår i. MTW är part i det nationella innovationsprogrammet Medtech4Health (MT4H), som finansieras av Vinnova, där andra medicintekniska kluster runtom i Sverige samt branschföreningen Swedish Medtech och RISE också är med. Genom programmet har MTW kunnat stärka sina relationer med samtliga medicintekniska noder i Sverige, och bidrar därmed till ökad nationell samverkan. MTW är numera väl känt som ett kompetent centrum för medicinteknisk forskningssamverkan och en uppskattad part i MT4H. MTWs insatser inkluderar att ta fram och genomföra flertalet utlysningar och strategiska aktiviteter samt kommunikationen av dessa. Utlysningarna hade i december 2017 resulterat i att 24 projekt från Västsverige beviljats finansiering och fått dela på drygt 12,5 MKr.