Presentationsmaterial från Lars Sandman – Etisk analys av ny teknologi inom vården

Den femte november höll Lars Sandman, professor i vårdetik, Högskolan i Borås, ett mycket uppskattat lunchseminarium hos MedTech West på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Presentation av seminariet

Hälso- och sjukvården baseras på och genomsyras av etiska värden och normer som innebär att i de flesta vårdsituationer aktualiseras etiska frågeställningar. Detta innebär också att de behandlingar och teknologier som används inom vården har en bäring på etiska frågeställningar. När ny teknologi ska utvecklas och introduceras inom vården krävs det, utöver studier kring att teknologin faktiskt åstadkommer det en utlovar, en etisk analys för att se hur teknologin förhåller sig till vårdens etiska värden och normer.

Sedan 2010 finns det också en speciell lagparagraf i Hälso- och sjukvårdslagen som ställer krav på etisk analys av nya metoder eller teknologier om de kan antas ha en påverkan på integritet och människovärde. Normalt sker den etiska analysen i samband med att metoder och teknologier ska introduceras i vården – men för att nya teknologier redan på förhand ska ha en beredskap för de etiska aspekter som aktualiseras kan det finnas en poäng att redan i ett tidigare utvecklingsskede förhålla sig till aktuella etiska aspekter och frågeställningar.

I seminariet presenteras en checklista för etiska aspekter som utvecklats i samverkan med SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) och som nu implementeras i SBUs olika verksamheter. Checklistan berör sådant som vårdbehovets storlek, påverkan på hälsa, livskvalitet och livslängd, människovärde, autonomi, integritet, kostnadseffektivitet och andra resursaspekter, olika gruppers värderingar och intressen, påverkan på professionella roller, påverkan på tillit, relation till lagstiftning etc.

Presentationsmaterial i pdf-format hittar du här: Etisk analys Lars Sandman. Allt material är © Lars Sandman.