The winners of the Henry Wallman Prize in medical technology 2019


For the second year, the Foundation for Bio-Medical Engineering (Stiftelsen Medicin och Teknik), with the aim to increase the utilization of bio-medical engineering research, will be handing over the Henry Wallman prize to a researcher or a research team. We are proud to announce that the 2019 prize is awarded to a team consisting of Professor Rickard Brånemark, Associate Professor Max Ortiz Catalan and Associate Professor Kerstin Hagberg. The reason is:

The team Rickard Brånemark (MD, MSc from Chalmers, PhD – orthopaedic surgeon), Max Ortiz Catalan (PhD, biomedical engineer) and Kerstin Hagberg (PhD, physiotherapist) demonstrates how a good collaboration between representatives for different competences can combine basic research with surgery, medical engineering, and clinical work to create products and solutions that can benefit a large group of patients.

The team has developed a new type of prosthesis for patients with amputations. The new prosthesis is attached to the bone tissue in the amputation stump with an abutment penetrating the skin. The signals from the nervous system that previously went to the intact body part are registered, the patient´s intentions are detected, and the prosthesis is thus controlled.

As the team includes rehabilitation in their work, the real-life use of the innovative prosthetic solution is ensured. The latter is also strengthened by the formation of Integrum AB; a company that further develops and markets the results.

Professor Henry Wallman was a pioneer in bio-medical engineering research and development. His work in the 1950s laid the foundation for Chalmers University of Technology and also important parts in Swedish research in the field. An important part of Henry Wallman’s deed was his philosophy and vision around close collaboration between technical and medical expertise to achieve success in his work. This approach has since characterized the activities and the people who have directly followed in his tracks at Chalmers – from now deceased Professor Torsten Olsson, via Kaj Lindecrantz, Bengt Arne Sjöqvist, Mikael Persson and Bo Håkansson, until today’s researchers and Ph.D. students.

The Foundation for Bio-Medical Engineering (Stiftelsen Medicin och Teknik) was formed on the initiative of Torsten Olsson in 1985, with the aim to increase the utilization of bio-medical engineering research sprung from the collaboration between Chalmers and Sahlgrenska University Hospital. The financial base of the foundation was made up of outstanding funds from one of Henry Wallman established foundation – the X-Ray Television Foundation, whose purpose was to manage funds from the exploitation of this innovation. To initially run the business, two new Ph.D. were recruited – Bengt Arne Sjöqvist and Kaj Lindecrantz. The foundation has, among other things, been involved in the utilization of products and solutions such as the MIDA Coronet cardiac monitoring System, the eHealth solution MobiMed, the prenatal monitoring system STAN, and the EEG system SACS.

During the 2000s century, the foundation was initially involved in the formation of the collaboration platform MedTech West, which since has taken over several of the foundation’s original roles. Based on this situation, and considering the foundation’s statutes and Memorandum of Association, the Board has sought new ways of contributing to bio-medical engineering innovation. As part of this, the Board has decided to set up an innovation award. This price will positively utilize the existing capital and encourage cooperation in the spirit of Henry Wallman in the long-term time perspective.

The prize will be awarded at a ceremony later this fall. Date will be announced after summer vacation here on MedTech West´s webpage and mailinglist.

Read the news on Chalmers webpage in English>>Vinnarna av Henry Wallman-priset i medicinsk teknik 2019

För andra året i rad kommer Stiftelsen för medicin och teknik i syfte att öka användningen av bio-medicinsk ingenjörsforskning att dela ut Henry Wallman-priset till en forskare eller ett forskargrupp. Vi är stolta över att meddela att 2019 års pris kommer att tilldelas ett forskarteam bestående av professor Rickard Brånemark, docent Max Ortiz Catalan och docent Kerstin Hagberg. Motiveringen är:

Teamet som består av Rickard Brånemark (MD, MSc från Chalmers, PhD samt ortopedkirurg), Max Ortiz Catalan (PhD, biomedicinsk ingenjör) och Kerstin Hagberg (PhD, fysioterapeut) demonstrerar hur ett bra samarbete mellan representanter för olika kompetenser kan kombinera grundforskning med kirurgi, medicinsk teknik och kliniskt arbete för att skapa produkter och lösningar som kan komma till stor nytta för en stor grupp patienter.

Teamet har utvecklat en ny typ av protes för patienter med amputationer. Den nya protesen fästs vid benvävnaden i amputationsstumpen via en hudgenomföring. Signalerna från nervsystemet registreras och patientens intentioner detekteras, vilket styr protesen.

Eftersom forskargruppen inkluderar rehabilitering i sitt arbete säkerställs den verkliga användningen av den innovativa proteslösningen. Det stärks också av bildandet av Integrum AB; ett företag som vidareutvecklar och marknadsför deras resultat.

Professor Henry Wallman var en pionjär inom bio-medicinsk teknik forskning och utveckling. Hans arbete på 1950-talet låg till grund för Chalmers tekniska högskola och även viktiga delar av svensk forskning inom området. En viktig del av Henry Wallmans handling var hans filosofi och vision kring nära samarbete mellan teknisk och medicinsk expertis för att uppnå framgång. Det här tillvägagångssättet har sedan dess kännetecknat de aktiviteter och personer som direkt följt i hans spår på Chalmers: Från nu avlidne professor Torsten Olsson, via Kaj Lindecrantz, Bengt Arne Sjöqvist, Mikael Persson och Bo Håkansson, fram till dagens forskare och studenter.

Stiftelsen Medicin och Teknik grundades 1985 på initiativ av Torsten Olsson med målet att öka utnyttjandet av bio-medicinsk ingenjörsforskning som uppstod av samarbetet mellan Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Stiftelsens finansiella bas bestod av medel från en av Henry Wallmans etablerade stiftelser – Röntgen Television Foundation, vars syfte var att förvalta medel från utnyttjandet av denna innovation. Stiftelsen har bland annat varit inblandad i användningen av produkter och lösningar som MIDA Coronet hjärtövervakningssystem, eHealth-lösningen MobiMed, prenataltövervakningssystemet STAN och EEG-systemet SACS.

Under 2000-talet var stiftelsen en del av grundandet av MedTech West som därefter har tagit över flera av stiftelsens ursprungliga roller. Baserat på det och utifrån stadgar och bolagsordning har styrelsen sökt nya sätt att bidra till bio-medicinsk ingenjörskonst. Därför har styrelsen beslutat att inrätta detta innovationspris. Priset kommer att uppmuntra samarbete i Henry Wallmans anda utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Liksom föregående år kommer priset att delas ut vid en ceremoni under hösten. Datum meddelas under tidig höst här på vår hemsida och via vår mailinglista.

Läs nyheten på Chalmers hemsida på svenska>>