Videostöd i ambulans (ViPHS) får medel från Innovationsfonden

Bengt Arne Sjöqvist, PICTA, Magnus Hagiwara, Högskolan Borås, Lars Rosengren, SU, Jan Erik Karlsson, SU, Hanna Maurin Söderholm, Högskolan Borås, Stefan Candefjord, MedTech West och Chalmers

Strax före jul presenterades resultatet av årets utlysning från Innovationsfonden. Syftet med Innovationsfonden är att bidra med finansiering för att hälso- och sjukvården ska kunna utveckla, testa, utvärdera, använda och främja nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder och idéer. När fondens andra utlysning stängde i oktober hade man fått in 120 ansökningar varav 39 beviljades medel. Av de beviljade ansökningarna är 23 stycken nivå 1-projekt och 16 stycken nivå 2-projekt. ViPHS Ambulans som denna gång beviljats 1 495 000 kr var ett av de projekt som beviljades medel för nivå 2. Projektet leds av Lars Rosengren, professor i neurologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och föreståndare för Stroke Centrum Väst. Förutom VGR/SU kommer Prehospital ICT Arena vid Lindholmen Science Park, Högskolan i Borås, Region Skåne och ATC (Ambulansträningscenter) vid ambulansen Skaraborgs Sjukhus att medverka.

Projektet ViPHS undersöker möjligheterna att med hjälp av videostöd förbättra möjligheten att ge en korrekt preliminärdiagnos redan i ambulansen, fatta beslut om vårdnivå och förbereda det akuta omhändertagandet på sjukhuset. I ett första skede handlar det om stroke, men videostödet kan i framtiden användas vid betydligt fler sjukdomstillstånd såsom olycksfall. I ViPHS ”streamas” realtidsvideo från ambulansen till en regional strokebakjour, där neurologisk expertis i samråd med ambulanspersonalen gör en bedömning av patienten och tillsammans fattar beslut om vad som är lämpligast att göra i det aktuella fallet.

Projektets mål är att ta fram underlag som kan ligga till grund för ett eventuellt regionalt breddinförande och upphandling. I detta underlag ingår att teknik testats, arbetsprocesser utformats och inverkan på inblandade vårdaktörer identifierats – allt för att möjliggöra ett så smidigt breddinförande som möjligt. Resultaten kommer bland annat att göras tillgängliga via PICTA och Metis Forum. I ViPHS inledande steg testades bland annat teknik och process genom fullskaliga simuleringar. I det projektsteg som nu erhållit finansiering kommer projektet att stegvis gå mot tester i utvalda ambulanser i operativ drift.

Stroke drabbar cirka 25 000 personer i Sverige varje år och bara i VGR handlar det om 4 000 fall. Något färre än 10 % beror av svåra cerebrala infarkter till följd av en ”propp” i en central artär i hjärnan. Ungefär en fjärdedel avlider och av de överlevande blir cirka 30 % beroende av livslång hjälp med vardagssaker. Även i den grupp som drabbas minst är det vanligt att man får kvarstående problem. Förutom att stroke skapar stort lidande är det också den mest kostsamma sjukdomen i Sverige- runt 19 miljarder varje år.

Lars Rosengren, vilka problem kan videostödet bidra till att lösa?

”Beroende på var du bor är den akuta vården vid svåra stroke ojämlik, eftersom tiden till behandling ska vara kort ” säger Lars Rosengren. Majoriteten av alla stroke är lindrigare och behandlas bäst med propplösande medicin, medan svårare stroke ofta beror på en stor propp som måste dras ut mekaniskt. Eftersom propplösande behandling kan ges vid alla sjukhus kör ambulanserna i första hand till det som är närmast och i de fall då läkarna där konstaterar att det rör sig om en stor propp transporteras patienten vidare till Sahlgrenska där den avancerade propputdragningen kan göras. Men omvägen via det lokala sjukhuset försenar hanteringen med minst en timme och då finns det ofta inte tid att påbörja propputdragningen. Om den hinner påbörjas blir effekten oftast sämre. Det bästa för dessa patienter vore därför att direkttransporteras till Sahlgrenska utan omväg, men det är ett medicinskt beslut som ambulanspersonal inte kan ta. Med hjälp av videostöd kan strokeexperten på Sahlgrenska stödja och bedöma ambulanspersonalens anamnestagning och undersökning av patienten, och därefter fatta ett välgrundat beslut om eventuell direkttransport till Sahlgrenska för propputdragning. Videostöd kommer därför göra den akuta vården av stroke mer jämlik.”

Professor Bengt Arne Sjöqvist är programansvarig för PICTA, Prehospital ICT Arena, som drivs av Lindholmen Science Park i samarbete med ett trettiotal organisationer från sjukvård, näringsliv och akademi. Han är också professor of practice i Healthcare Informatics på Chalmers.

Bengt Arne, vad kommer att hända nu i projektet?

”I projektets första steg testade vi teknik och arbetsprocesser i simulerade autentiska patientfall. Det lärde oss mycket om exempelvis kameraplaceringar, hur en videostödd undersökning skall genomföras och vad vi kan förvänta oss av påverkan på arbetsprocesser och liknande. Nu skall vi med detta i bagaget ta steget ut i verkligheten – alltså operativa ambulanser. Målet i projektet är inte att vi som projektgrupp på sikt skall leverera kompletta lösningar till till exempel VGR. Istället skall vi skapa underlag så att en eventuell upphandling och ett breddinförande kan göras med så god kunskap kring teknik, organisationspåverkan och arbetsprocesser som möjligt. Genom att projektet drivs inom ramen för PICTA är ambitionen också att sprida denna kunskap till så många som möjligt – vi vill ju att en fungerande metod skall nå ett så brett och få så snabbt genomslag i vården som möjligt- och då inte bara i VGR”.

Stefan Candefjord är Forskarassistent på Chalmers och också verksam vid MedTech West. I sin forskning studerar han bland annat olika former av kliniska beslutsstöd i den prehospitala vården.

Stefan, hur ser du att denna form av beslutsstöd kommer att påverka den prehospitala vården och hur bidrar det till din forskning?

“Jag tror att videostöd kommer att ge möjlighet att förbättra bedömningen och vården av strokepatienter genom att öka precisionen i de tidiga besluten i vårdkedjan. Projektet kan också öppna upp möjligheter för att bättre bedöma andra patienter, till exempel för att fatta beslut om var en patient som utsätts för trauma i exempelvis en trafikolycka bör transporteras. Konsultation med experter kan också förbättra möjligheten att på bästa sätt använda mer avancerade beslutsstöd och framtida diagnostisk utrustning i den prehospitala miljön, som till exempel mikrovågsdiagnostik, för att detektera inre blödningar eller självlärande algoritmer som beräknar sannolikhet för allvarlig skada eller sjukdom baserat på en sammanvägd bedömning av riskfaktorer”.

 

Läs mer om ViPHS>>

Läs mer om Innovationsfonden>>

 

________________________

Text: Helene Lindström

Bild: Bengt Arne Sjöqvist