GDPR

GDPR och personuppgifter

MedTech West sparar personuppgifter om dig för att kunna skicka ut information om vår verksamhet och om event. Därför hanterar vi dina lämnade personuppgifter i två system; ett för epostmarknadsföring såsom inbjudningar och nyhetsbrev, och ett bokningssystem för deltagarhantering till våra event.

I det förstnämnda sparar vi ditt namn, din arbetsgivare samt din emailadress. Uppgifterna kommer att sparas hos oss endast så länge du själv önskar. Om du önskar raderar vi dig helt ur detta system.Tillgång till detta system och uppgifterna däri har endast föreståndaren och kommunikationsansvarig på MedTech West.

I bokningssystemet sparar vi de uppgifter som krävs för ditt deltagande vid event, dvs. namn, arbetsgivare, epostadress, mobiltelefonnummer samt vid behov uppgifter som relaterar till beställning av mat. Dessa uppgifter raderas alltid helt ur bokningssystemet så snart det administrativa arbetet är slutfört och uppgifterna inte längre behövs i vår verksamhet. Tillgång till detta system och uppgifterna däri har endast kommunikationsansvarig på MedTech West.

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på avsedd länk som du hittar i slutet av varje email från oss eller maila personuppgiftsansvarig: helene.lindstrom@medtechwest.se

De personuppgifter som du har lämnat till oss i samband med anmälan till något av våra event kommer efter eventets avslutande att överföras till Chalmers av administrativa orsaker. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU och uppgifterna delas inte med någon annan aktör än vår administrativa hemvist, Chalmers.

GDPR and personal data

MedTech West saves personal information about you to send out information about our business and events. We handle your personal data in two digital systems; one for email marketing such as invitations and newsletters, and a booking system for participant management to our events.

In the former we save your name, where you are currently employed or study, and your email address. The data will be saved with us only as long as you wish. If you ask, we will promptly completely delete you from this system.

Only the managing director and communications manager at MedTech West have access to this systems and the data stored in it.

In the booking system, we save the information required for your participation at event, ie. name, employer/university, email address, phone number and, if necessary, information related to the ordering of food, for example if you have allergies. These data are always deleted from the booking system as soon as the administrative work is completed, and the data is no longer required in our operations. Access to this system and the data contained therein is restricted to the communications manager at MedTech West.

Please note that you can change your mind at any time by clicking on the unsubscription link found at the end of each email from us, or by sending an email to communications manager: helene.lindstrom@medtechwest.se

The personal data that you submit to us when signing up for any of our events will be transferred to Chalmers for administrative reasons after the event is finished. We will never transfer your data to a non-EU country and the data will not be shared with any part other than our administrative homebase, Chalmers.