PreHospIT

Det nationella samverkansprojektet PrehospIT-Stroke leds av Prehospital ICT Arena.

Målet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för effektivare användning av ICT/eHälsa i den prehospitala sjukvården genom att lägga en grund för nationell harmonisering av semantisk och teknisk interoperabilitet. I projektet hanteras information och kommunikation som förbättrar omhändertagandet av patienten hela vägen från larm till 112 till vård på rätt sjukhus.

På sikt skall projektet leda till bättre ICT-stöd och lösningar i det akuta skedet såväl som i uppföljning, verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring på både lokal och nationell nivå. Projektet är finansierat av Vinnova samt de 21 medverkande parterna från sjukvård, näringsliv och akademi i hela Sverige.

Konkret kommer projektet att ta fram förslag på hur ICT gemensamt bör samordnas och utvecklas mellan alla inblandade aktörer för att förbättra ambulanssjukvården. Arbetet innebär bland annat att hitta gemensamma begrepp och att utveckla teknisk samverkan mellan befintliga system. Förslaget kommer att testas praktiskt i vårdkedjan för akut stroke, med målet att bland annat kunna demonstrera snabbare och effektivare hjälp till den som drabbas.
Läs mer: https://picta.lindholmen.se/prehospit